Өнімдер

СÑÑÑÒÑ ÒоÑÑаÑ

СÑÑÑÒÑ ÒоÑÑаÑ


ÐизайнYMOUTDOOR көмÐμгÑмÐμн ÒоÑÑаÑÑÒ£Ñз

xÐÒÐ°Ñ ÒоÑÑаÑ
xx
СаÑÑп Ð°Ð»Ñ Ð°Ð»Ð´Ñнда ÒоÑÑÐ°Ñ Ð¼Ð°ÑÐμÑÀкÐμÑ Ñ ​​Ò¯ÑÑн аÒÐ°Ñ ÑÑнÑбÑн ÑÐ°Ò£Ð´Ð°Ñ ÒïÑ ÑïÑ Ð·Ð±Ðμн кÐμÒ£ÐμÑÑÒ£Ñз.ÐÐμÑалл ÒоÑÑаÑ
ÐлиÐμнÑÑÐμÑÐ´Ñ ÑаÑÑÑ Ò¯ÑÑн ÑапаѶÑаж аÑÑÑ Ò¯ÑÑн мÐμÑалл ÒоÑÑаÑлаÑÐÑ´ÑÐ°Ò Ð°ÑÑÑÑÑÒ£Ñз. ÐÑÑалÑ, ÑÓндÑк мÐμÑалл ÒоÑÑаÑÑÀоÑÑаÑÀ» здÑÒ£ мÐμнÑÑгÑÒ£ÑзгÐμ көÑкÐμм ÓѺÐμм ÓѺÐμм ÓÑÐμм ÓÑÐμÑ´.


xТÑзбÐμкÑÑ ÒоÑÑаÑ
xÐомпозиÑÑÑк ÒоÑÑаÑ
ÒайÑа өңдÐμлгÐμн аÒÐ°Ñ Ð¿Ðμн плаÐμн плаÑÑаддРн жаÑалÒан композиÑÑÑк ÒоÑÑÑоÑÑÑажÑ°ж күÑÑмÑÑз аÒаÑÑÑÒÒ£ көÑÑнÑÑÑÑÑÑÑÑÑѽ Ñ. ÐомпозиÑÑÑк ÒоÑÑÐ°Ñ Ð¾Ò£Ð°Ð¹ ÐÒ±ÑÑй ÐÒ±ÑÑÑËÑÑ° Ð°Ð´Ñ Ð¶ÓнÐμ Ó©ÑÑгÐμ, ÑÑÑÑгÐμ, дÐμÑоÑÐμÑоÑÐμÑоÑÐμÑоÑмưÓÑмÐμ өлÑÐμкÑÐμнÑгÐμ жÓнÐμ жÓндÑкÑеÑкÑÐμÑкÑÐμÑкÑÐμÑдËÑÀдРÑна ÒаÑÑÑ ÑÒ±ÑаÑÑн ÓдÐμмÑ, бÐμÑÑÑѾРÑалÑÒа мүмкÑндÑк бÐμÑÐμдÑ.Ðинил ÒоÑÑаÑ
ÐаÑÒа ÒоÑÑÐ°Ñ ÑÒ¯ÑлÐμÑÑ ÑиÑÒÑиÑÒÑиÑÒÑÑË, » ÒоÑÑÐ°Ñ ÑÐμкаÑалаÑÐ´Ñ Ð°Ð½ÑÒÑаÐÒÑайжйд ұпиÑлÑлÑÒÑÑ Ð¶Ð°ÑайдÑ. Ðинил ÑонÑмÐμн ÒаÑÐ°Ñ Ð¶ÐμÒ£Ñл, ÑаÑл, ÑаÑл, ÑаÂÑ»ËËаÂлÐонÑмÐμн Ð»Ñ ÑÒ¯ÑдÐμ аÑзан жÓнÐμ күÑÑмгÐμ оÒ.£ оÒ. Ðл ÑÑÑÑмÐμÐ¹Ð´Ñ Ð½ÐμмÐμÑÐμ ÑÐ¾Ñ Ð±Ð°Ñпа. ТÐμк ÒажÐμÑÑнÑÐμ жÑÑÒ£Ñз. Ðинил ÒоÑÑаÑÐ´Ñ Ð±Ð¾ÑÑдÑÒ£ нÐμмеѴмÐμѣмеѣ ажÐμÑÑ Ð¶Ð¾Ò, винил ÒоÑÑÐ°Ñ Ð±Ð°ÒаÑÐ°Ñ ÑаÑÑнда винил ÒоÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð½ÐμлÑнÐμлÑнÐμÐÑÑÑÐÐμ Ñ ​​жиÐμк жаÑаңÑз.
ÒоÑÑÐ°Ñ Ð¼Ð°ÑÐμÑиалдаÑÑ

YMOUTDOOR-да ÒоÑÑаÑÐ´Ñ Ð¾ÑнаÑÑÒа жÓна жÓнÐμ жÓнÐμ жÓнÐμ кï аÑÒа ÒажÐμÑÑÑ Ð±Ð°ÑлÑÒ Ð¼Ð°ÑÐμÑиалРдÑ, ÑонÑÒ£ ÑÑÑндÐμ кÑÑÐμбеÑÑÑ Ò´ÑÑ Ò´ÑÑ Ò´ÑÑ Ò´Ð°Ñ°Ð°Ñ°Ðа мÐμн ÒаÒпалаÑÐ´Ñ Ð°ÑаÑÑн ÒÒ±ÑалÐÐадР´Ñ, боÑÑ Ð±Ò¯ÑÑккÑÑÑÐμÑдÑ, ÒоÑÑÑÑÑ Ð±Ò¯ÑÑккÑÑÑеÑдÑ, ÒоÑÑÑзÐÐμ ´ÐμÑÑн, ÑаÒÐ¸Ð½Ð°Ð»Ñ ÑÑÑÑÐμÑдÑ, жабѴ Ñ ​​жÓнÐμ баÑÒа да ÑÑÑÑÒÑ Ð¶Ð¸Ò»Ð°Ð·Ñ´Ð° ´Ñ алÑÒ£Ñз. ÐÐμмÐμÑÐμ ÒоÑÑÐ°Ñ Ð¶Ð¾Ð±Ð°ÑÑна көмÐμÑÐμ көмÐμкÑкөмÐμкÑïкөмÐμÑÑÑ Ð³Ðμн ÑÓÑÐμлÑÑз оÑнаÑÑÑÑ.


YMOUTDOOR ÑÑÑалÑ


Ningbo Yingmin имп.

гамак ÑÑÑÐμгÑ,гамакÑаÑ,Ð°Ð¹Ð½Ð°Ð»Ð¼Ð°Ð»Ñ Ð¾ÑÑндÑÒ,паÑио ÒолÑаÑÑÑÑ,Ð¶Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð¼Ð°Ð»Ñ Ð¾ÑÑндÑÒ,оÑÑндÑÒ ÑÑÑÐμгÑ,кÐμмпинг жабдÑÒÑаÑÑ

ÒÑÑай жÐμÑкÑзÑÑÑлеÑÑндÐμ жаÑÐμ жаÑалÓÁал нÐμ Ñ.б. ÐÑздÐμ ÑÓжÑÑибÐμÐ»Ñ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ жÓÐн жÓнÐμ жÓнÐμ »ÐμÑ ÑÐ¾Ð±Ñ Ð±Ð°Ñ Ð¶ÓнÐμ бÑздÐμ жаÒÑÑ

ÑеңÑÐμлгÐμн өнÑÐ¼Ð´Ñ Ð¶Ð°ÑаÑ, бÑз бÑз ÓÑз ÓйÐз ÓйÐз ÓйÐг Ðμн өнÑÐ¼Ð´Ñ Ð¼ÐµÐ½ жұмÑÑ ÑÑÑÐμдÑк жÓнÐμ жÓнÐμ жÓнÐμ жÓнÐμ жÓнÐμ бѴÑнÑÑÑÓÑÐμ Ñ ​​ÑÑÒаÑдÑÒ,

бÑз жаÑаÒаннан бÐμÑÑ Ð±Ò±Ð» өнÑм ӶнÑм ÓлӶнÑм ÓлжаÑаÒаннан ÑÒÑа ÐμÒ£ ÑанÑмал.


ÐÑз ÑапаÒа баÒдаÑÐ»Ð°Ð½Ñ Ð¶ÓнÐμ Ñұѵ ÑÑÒа баÑÑмдÑÒ Ð±ÐμÑÑ Ð¿ÑинÑÐ¸Ð¿Ñ½Ñ Ð°Ð½Ð°Ð¼Ñз, ÑÑн жүÑÐμкÑÐμн ÒаÑÑÑ Ð°Ð¼»Ð°Ð

ÑÑздÑÒ£ ÑаÑÑаÑÑÒ£Ñз,cÑÑкÐμÑлÑк ÑнÑÑмаÒÑаÑÑÑÒ Ò¯ÑÑÑлÑÑËÑÑ Ò Ð·ÐμÑÑÑÐμÑлÐμÑ Ð¼Ðμн зÐμÑÑÑÐμÑлÐμÑ.ÐаÒаÑÑн Ð°Ð»Ñ Ò¯ÑÑн YMOUTDOOR-дан Òалай ÑÐÒ ÑÒа боладÑСÑÑÑÒÑ ÒоÑÑаÑ?

YMOUTDOOR ÓлÐμмдÐμÐ³Ñ Ð±Ð°ÑлÑÒ ÑÒ±ÑÑнÑÑÑнÑÑÑлаѶÒааѶ °ÒÑÑ ÑÐ°Ð¿Ð°Ð»Ñ ÑÑÑÑÒÑ Ð¶Ð¸Ò»Ð°Ð·Ð´Ñ Ò±ÑÑ Ð½ÑÒа дайÑн.


24 ÑаÒÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð¹Ñ ÑөмÐμндÐμÐ³Ñ Ð±Ð°Ð¹Ð°Ð°ÐÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð¹Ñ
ÐлÐμкÑÑондÑÒ Ð¿Ð¾ÑÑа: lee@nbyingmin.com

QQ:82564172

ТÐμл: 0086-574-83080396

Wechat: 86-13736184144View as  
 
  • Саяхатқа арналған керемет нұсқа, YMOUTDOOR өндірушісі ауыр салмақты 8 панельді металл тосқауыл питомник қоршауын питомник, жәшік, үй жануарларын аулау, ойын бөлмесі немесе тіпті зауыттық бағамен белгіленген күту аймағы ретінде пайдалануға болады. Оңай сақтау немесе тасымалдау үшін тегіс бүктеледі. 8 панельді манеж дизайны қажеттіліктеріңізді қанағаттандыру үшін тіктөртбұрыш, шаршы немесе сегізбұрыш пішіні сияқты бірнеше пішін конфигурацияларына мүмкіндік береді. Оны жай ғана ашыңыз және жинақтағы жабдықты пайдаланып қоршауды біріктіріңіз. Оңай сақтау немесе тасымалдау үшін тегіс бүктеледі. Премиум ұнтақпен қапталған темір панельдерден жасалған, топсалы есік пен есік ысырмасы бар панельдер кіруге және шығуға оңай. Сымнан жасалған манежді питомник, жәшік, үй жануарларын ұстау орны, ойын бөлмесі немесе тіпті белгіленген тайм-аут аймағы ретінде пайдалануға болады. Иттер, үйректер, қояндар, кірпілер, хомяктар, теңіз шошқалары және т.б. олардың барлығы осы дуалда көңіл көтере алады. Біз тапсырысты қабылдаймыз және сіздің сұрауыңызды құптаймыз.

  • YMOUTDOOR өндірушісі ауыр жүкті үй жануарларына арналған манеж оның ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ететін премиум материалдан жасалған. иттерге, үйректерге және қояндарға және т.б. үшін жарамды. 16 панельді металдан жасалған үй жануарларына арналған манеж питомнигі Зауыттық баға бойынша ешқандай құрал қажет етпестен орнатуға оңай. Оны ішкі немесе сыртқы пайдалануға болады. Оны тіктөртбұрыш, шаршы немесе сегізбұрыш түрінде орнатуға болады. 16 қалам панелі үй жануарларының ойнауына үлкен алаң жасайды. Ішкі немесе сыртқы пайдалану үшін тамаша. Оны орнату оңай, ешқандай құралдар қажет емес. Оны тіктөртбұрыш, шаршы немесе сегізбұрыш түрінде орнатуға болады және қажеттіліктеріңізді қанағаттандыру үшін екі 8 панельге бөлуге болады.

 1 
Қытайда жасалған соңғы сатылым СÑÑÑÒÑ ÒоÑÑÐ°Ñ ең жаңа және жетілдірілген ғана емес, сонымен қатар берік және оңай ұстауға болады. Yingmin - Қытайдың кәсіби өндірушілері мен жеткізушілері және біздің өз брендтеріміз бар. Біздің жоғары сапасы СÑÑÑÒÑ ÒоÑÑÐ°Ñ арзан ғана емес, сонымен қатар сәнді, сәнді және сәнді дизайнға ие. Егер сізге көп қажет болса, сіз көтерме аласыз. Біздің өнімдер қоймада. Сонымен қатар, біз теңшелген қызметтерді қолдап қана қоймай, сонымен қатар бағалар мен баға ұсыныстарын береміз. Сіз біздің зауыттан жеңілдік өнімдерін сенімді түрде сатып ала аласыз. Біз жаппай және тегін үлгілерді қолдаймыз. Біздің өнімдерді бізден төмен бағамен сатып алуға қош келдіңіз. Біздің өнімдер әртүрлі қолданбаларға жауап бере алады, қажет болған жағдайда сіз өнім туралы желіде сөйлесе аласыз. Жақсы болашақ пен өзара тиімділік жасау үшін бір-бірімізбен ынтымақтасайық.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept